سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۳ 

دستهايم سردند

همانقدر که چشمهای تو...

چشمهايم گر گرفته اند و می سوزند،

از گرمی دستهای تو اما

خبری نيست که نيست...