سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

تو هم بروتوس؟؟!!!!؟!!
ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۳ 

هی.. پس تو اين همه وقت کجايی؟!!

هيچ فکر نمی کنی شايد به کمکت احتياج داشته باشم؟!...

نکنه منو يادت رفته؟!... ولی من همه اش به يادتم...

يعنی انقدر سرت گرمه که حتی صدای گريه هامم نمی شنوی؟!...

صبر کن ببينم...   نکنه يه حضرت عيسی ِ ديگه تو راهه؟!!!...