سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۳ 

"کسی می گويد آری

به تولد من

به زندگيم

به بودنم

ضعفم

ناتوانيم

مرگم..."

 

(ماگوت بيکل)