سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۳ 

     بيا اينبار نه برای کنار هم بودن، که برای پشت هم بودن؛ نه برای دوست داشته شدن، که برای دوست داشتن؛ اينبار نه برای اندوه لحظه های تنهايی، که برای شادی لحظه های با هم بودن؛ نه برای گريه های شب های دوری، که اينبار برای خنده های روزهای نزديکی، با هم باشيم؛

 آره بيا، بيا اينبار نه برای ادعای دوستی، که برای دوست بودن با هم باشيم!