سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

برای يه زمستون بهتر آماده شيم! نه؟! (البته امسال مثل اينکه بدون گاز!!!؟!!)
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۳ 

امسال چقدر شب يلدا با شب يلدای پيش فرق می کنه، گاهی چقدر همه چيز زود تغيير می کنه...

 يه سال، فقط يه سال! ولی از يلدای پيش تا اين يلدا... آره سال خوبی بوده!

فکر کنم تعداد جوجه هام زياده! ؛)