سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۳ 

"... سراغ يکطرفه سنگين است

زياد که می گيرم

کوچک می شوم! ...)

 

  (حميد احمدی)

 

   اينطوری نگام نکن... اين حرفارم نمی خوام بشنوم... زياد شنيدم و باور کردم... اما اينبار ياد گرفتم که نبايد هر حرفی رو جدی بگيرم... همه آدما که مثل هم نيستن!! ... می دونم، می دونم دست تو نيست... شايد خودت نخوای، ولی...

 عزيزم، تو ذاتاً بی معرفتی!