سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

"ابله محله" نوشته کريستيان بوبن
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۳ 

" ...  راز مثل طلاست . زيبايی طلا در اينست که می درخشد . و برای اينکه بدرخشد نبايد در مخفی گاه نگه اش داشت ، بايد در روز روشن خارج اش کرد. راز هم همينطور است . اگر راز مال خودمان باشد ارزشی ندارد . برای اينکه يک راز ، راز بماند ، بايد آن را به کسی گفت.  ... "