سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

همه زندگيم شده سه نقطه ...
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۳ 

براش دست تکون دادم

و چشمام دوخته شد به خط ممتد رفتنش.

با خودم فکر کردم،

     رفت...

فکر کردم،

بازم من موندم و ...