سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

سخت شده نوشتن...
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۳ 

چشمان تو مرا گم می کنند؛

چگونه بنگرم در چشمانت

                     که اينگونه صادقانه

                              مرا به بازی گرفته اند؟

نگاه من از نگاه تو می گريزد

و چشمهای من

در کوچه پس کوچه های نگاه تو

                        شرم را به ترس می آميزند

                                     و انگار

                                             عشق را تجربه می کنند.

 

 

 

 

 

                                    19/فروردين/1381