سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

هيچ يادت هست چيا گفتی؟! .. کاش يادت نباشه!
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۳ 

"...

من

درد در رگانم

حسرت در استخوانم

چيزی نظير آتش در جانم

                          پيچيد.

سرتاسر وجود مرا

                 گويی

چيزی به هم فشرد

تا قطره ای به تفتگی خورشيد

جوشيد از دو چشمم.

از تلخی تمام درياها

در اشک ناتوانی خود ساغری زدم.

..."

   تا حالا ترسم از اين بود که نبخشيده باشيم و بميرم ، ولی الان می ترسم که حرفهاتو فراموش نکرده باشم وقتی می ميرم.