سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

خيلی باحال بود دلم نيومد ننويسم!
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۳ 

حوا می شدم

اگر سيبی به دستت بود،

حيف که تو آدم نيستی!

 

(مال من نيست، اسم کوچيکش فکر کنم منصوره بود، اونی که اين شعر رو نوشته، اميدوارم ناراحت نشه که بدون اجازه اش اينجا نوشتمش، آخه خيلی رديف بود!! )