سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

در سوگ بامداد بزرگ!
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۳ 

خورشيد فرو نشست؛

ستارگان خاموش اند؛

 اينک کدام همسفر سوگ تو را به شعر می نشيند؟

کدام همسفر برای تو

 _ که پيام آور روز بودی _

خواهد سرود آنچنان که تو برای شب زدگان می سرودی؟!

  

 

                          مرداد 1379