سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

برای شروع
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۳ 

سفر حجمی در خط زمان

و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن

حجمی از تصويری آگاه که ز مهمانی يک آينه برمی گردد

و بدين سان است که کسی می ميرد

و کسی می ماند

هيچ صيادی از جوی حقيری که به گودالی می ريزد

مرواريدی صيد نخواهد کرد!

                                          «فروغ»